Autozkin ให้การสนับสนุนนักกอล์ฟอาชีพและนักกอล์ฟดาวรุ่งของไทย

คุณพสุพงษ์  ลีนุตพงษ์  CEO & Founder  Autozkin  ได้ให้การสนับสนุนนักกอล์ฟอาชีพชาย/หญิงของไทยที่มีความสามารถระดับโลก  2  คน  ได้แก่  พรอนงค์  เพชรล้ำ(โปรแหวน)  และ  ชัพชัย  นิราช(โปรโจ๊ก)  อีกทั้งยังให้การสนับสนุนนักกอล์ฟดาวรุ่งเพื่อพัฒนาทักษะให้ก้าวสู่ระดับโลกท้ังหมด  4  คน  ได้แก่  ปัณณรัตน์  ธนพลบุญรัศร์ (สายป่าน),  ศุภมาส  แสงจันทร์ (ออม),  ศรัณย์พร  ลางคุลเกษตริน (อ้าย) และ  พชร  คงวัดใหม่ (เพชร)

Autozkin  ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด  และมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมพร้อมพัฒนาวงการกีฬาของไทยสู่มาตรฐานระดับโลกต่อไป