ความรับผิดชอบต่อสังคม

Autozkin มุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมและเป็นตัวอย่างของผู้จัดจำหน่ายที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ ผู้แทนจำหน่าย, การให้บริการและการค้าปลีกในขณะที่มีความหลากหลายของสินค้าและบริการ เราดูแลและทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้า, ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2014 เราเริ่มที่จะรวมและฝึกความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของเราทุกวัน เราได้มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 3 จุดสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อสังคมของเรา

วัตถุประสงค์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนของ Autozkin

มีหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับ  3  จุดสำคัญที่เราได้วางแนวทางไว้

มีดังนี้

ธุรกิจ

Autozkin มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบธุรกิจและความพยายามที่จะประสบความสำเร็จผ่านรูปแบบธุรกิจซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง

 • ความเป็นเลิศทางธุรกิจ
 • การดูแลที่มีประสิทธิภาพ
 • สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตาม
 • จริยธรรมทางการตลาด
 • การสื่อสารกับผู้ที่มีเกี่ยวข้อง

สิ่งแวดล้อม

Autozkin มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและทั่วโลกอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะให้เกิดผลลัพธ์ ดังนี้

 • ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรณ์
 • พัฒนาสภาพแวดล้อม

สังคม

Autozkin มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้มีการฝึกอบรมและให้ความช่วยเหลือพนักงานในการพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของวิธีการและแนวทาง ดังต่อไปนี้

 • การฝึกอบรมและการพัฒนา
 • สวัสดิการพนักงาน
 • สุขภาพและความปลอดภัย
 • สร้างโอกาสในการทำงาน
 • รางวัลพนักงาน

หากท่านประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเรา กรุณาติดต่อสำนักงานใหญ่โดยตรงได้ที่หน้า “ติดต่อเรา” เพื่อทราบช่องทางการติดต่อ

email SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

phone CALL US 66 02 943 7111